قابل توجه اولیای گرامی پایه نهم

هدایت تحصیلی

اولیای گرامی پایه نهم
مدرک هدایت تحصیلی و پرونده دانش آموزان پایه نهم شنبه مورخه ۹۸/۴/۲۲ آماده ارائه می باشد لذا جهت اخذ مدارک ، تسویه مالی الزامی می باشد.