روزهای کاری مجتمع آموزشی

قابل توجه اولیای گرامی

لطفا جهت امور اداری و مالی  در روزهای دوشنبه و چهارشنبه به مجتمع مراجعه فرمایید.