گوشه ای از افتخارات دختران رضوان در جشنواره خوارزمی

کسب رتبه در جشنواره ی خوارزمی محور های آزمایشگاه، دست سازه و بازارچه و کسب رتبه در مسابقات نوازندگی و فرهنگی و هنری‎

کسب رتبه در جشنواره ی خوارزمی محور های آزمایشگاه، دست سازه و بازارچه و کسب رتبه در مسابقات نوازندگی و فرهنگی و هنری‎

Image result for ‫گل جدا کننده متن‬‎

 

شماره یک

شماره دو

شماره سه

شماره چهار

شماره پنج

شماره شش