جلسه آموزشی درباره خطرات احتمالی روز چهارشنبه سوری توسط امدادگر آتش نشانی‎

جلسه آموزشی درباره خطرات احتمالی روز چهارشنبه سوری توسط امدادگر آتش نشانی‎

گزارش تصویری