برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقای دکتر تبریزی

برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقای دکتر تبریزی

شنبه مورخ ۱۹\۸\۹۷ 

موضوع:

الف)خود مراقبتی 

ب)پاسخگویی به سوالات حاضرین

گزارش تصویری